Hellespont Swim

Çanakkale Yüzme Yarışı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince

AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni ile; Kişinin/Veli ve Küçüğün (Reşit Olmayan) Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Söz konusu kanun kapsamında Wilusa Tur Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Wilusa Tur” olarak anılacaktır). Kişisel verileriniz, doğruluğu ve en güncel hali korunmak suretiyle, Wilusa Tur tarafından belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olup, tüm bu hususlarda tarafınız bilgilendirilmektedir.

 

Wilusa Tur tarafından toplanarak işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

 

●       Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no

●       İletişim Verisi

E-posta, telefon, cep telefonu, ev adresi, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, ülke

●       Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

Dereceler, sportif yetkinlikler

●       Özel Nitelikli Kişisel Verisi

Sağlık verisi, giysi bedeni, din, kan grubu, ıslak imza

●       Görsel ve İşitsel Verisi

Gerçek kişiye ait ses ve kamera kayıtları, fotoğraf, toplu fotoğraf ve video çekimleri (katalog ya da web sitesinde yayınlanması) işlenebilir. Kişisel verileriniz; Wilusa Tur tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin talep edilmesi ile internet, telefon, e-posta 

vb. fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplamakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Yukarıda sayılmış olunan kişisel verileriniz KVKK 5/2-f maddesi kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına bağlı şekilde ve/veya Wilusa Tur tarafından meşru menfaatleri doğrultusunda toplamakta ve işlenmektedir.

 

Bunun yanında ıslak imza, ses ve kamera kayıtları, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika üyeliği verisi gibi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 

●       Kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenemez.

●       Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

○       Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

○       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

○       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

○       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

○       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

○       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

○       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Çanakkale Yüzme Yarışı katılımlarına ait kişisel veriler, Wilusa Tur tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Wilusa Tur tarafından faaliyetlerin mevzuatta uygun olarak yürütülmesi, yarışmaya katılım, yarışmanın gerçekleştirilmesi, güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek ve mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için veri aktarılmaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

 

Ayrıca kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 

●       Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

 

 

 

Yarışmanın idaresi, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla, işlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile özellikle;

 

●       Seçmelerde, yarışta acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacağını,

●       Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,

●       Seçme ve Yarışın gerçekleştirilmesi için firmalara, hakemlere ve görevli kişilere,

●       Seçmelerin ve Yarış tutanaklarının hazırlanması,

●       Yarışma, ödül töreni vb. etkinliklerle ilgili her türlü yayının gerçekleştirilmesi için medya kuruluşlarına,

●       Yarışma sonuçlarının www.canakkaleyuzmeyarisi.com web sitesinde, sosyal medya adreslerinde ve basılı yayınlarda yayınlanması,

●       Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,

●       Ürün/Mal/Hizmetleri süreçlerinin yerine getirilebilmesi için organizasyon kurum/kuruluşlara,

●       Bilişim altyapısını sağlayan, çalıştığımız Web sağlayıcı firmaya,

●       İstenilen Ürün/Hizmet/Mal temin edilmesi için tedarikçi firmalara,

●       Tanıtım, kampanya çalışmaları için ajanslara,

●       Yarışa katılım için web sayfasından yeni kayıt yaptırılması,

●       Ürün/Mal/Hizmetleri süreçlerinin yerine getirilebilmesi için proje paydaşlarına,

●       Ürün/Mal/Hizmetleri süreçlerinin yerine getirilebilmesi için Sponsor kişi/ kurum/kuruluşlara,

●       Çalıştığımız kurye/kargo kuruluşlarına,

●       Kişisel verilerinizden gerekli olanlar haber, istatistik çalışmaları, organizasyon, anket, broşür basımı gibi sebeplerle ilgili konularda çalıştığımız firmalara aktarabiliyoruz.

İlgili konularda firmalara kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz. Ekte verilen Çanakkale Yüzme Yarışları Anlaşmalı Kuruluşlar listesinde beraber çalıştığımız kuruluşlar ve şirketler verilmiştir.

 

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde Kişisel Verileriniz, Wilusa Tur tarafından sunulan iş süreçlerinin ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ihtiyaç halinde yurt dışı kurum/kuruluşlar ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler hizmet sona erdikten sonra 5 (beş) yıl süre ile belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

 

Buna ek olarak Wilusa Tur ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.

 

Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

●       Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,

●       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

●       Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●       Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) Wilusa Tur tüzel kişiliğidir.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Wilusa Tur tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Wilusa Tur tarafından sunulan hizmet ve işleyişinden tam olarak faydalanamayabilir. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk ise veri sahibinin olacaktır. Wilusa Tur bu nedenle oluşacak veri sahibinin her türlü zarar veya ziyanından dolayı hiçbir sorumluluk üstelenmeyecektir.